Правила на играта "Непознатата планета" в "Музейко"

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ИГРА С ТОМБОЛА „НЕПОЗНАТАТА ПЛАНЕТА”В ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙКО“ (НАРИЧАНИ ПО-НАТАТЪК „УСЛОВИЯ“)

 I. Организатор

 1. Промоционалната игра „Непознатата планета“ (наричана по-нататък „Играта“) се организира и провежда от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, ЕИК: 131431836, със седалище и адрес на управлене: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6 ДДС № BG 131431836, телефон: 02/ 4372280, електронен пощенски адрес: gamesbg@fox.com (наричано по-нататък „Организатор“).
 2. Играта се провежда със съдействието на Детски научен център „Музейко“ (“МУЗЕЙКО” ЕООД) гр. София, район “Студентски град”, ул. “Проф. Боян Каменов” № 3, тел: 02/900 00 00, www.mizeiko.com („Агенцията“).

II. Територия

Играта се провежда на територията на Детски научен център „Музейко“, находящ се в гр. София 1700, Община Столична, район “Студентски”, ул. “Проф. Боян Каменов” № 3, където ще бъдат изтеглени и наградите.

III. продължителност на ИГРАта

Играта започва от 10:00 часа на 10.03.2018 г. до 18:00 часа на 15.04.2018 г.

IV. Право на участие

 1. Играта е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица. Непълнолетни лица (лица на възраст между 14 и 18 г.) могат да участват със съгласието на техните родители или попечители. Малолетни лица (лица на възраст до 14 г.) нямат право на участие в Играта. Вместо последните в Играта могат да участват техните родели или попечители.
 2. За да стане участник, лицето, имащо право на участие съгласно предходната алинея, следва да попълни талона за участие, който ще му бъде предоставен от служител на Агенцията, четливо своите данни, да се съгласи изрично с пълния текст на настоящите Условия и да положи подпис в талона за участие („Участник“).
 3. Талоните за участие се състоят от две части. Първата съдържа поле за името и фамилията на Участника и информация за неговата възраст, а втората – три въпроса с място за отговор, поле за нанасяне на същите данни за Участника, информация за контакт с него или с неговия родител или попечител, както и поле за удостоверяване на запознаването с настоящите Условия, които са публикувани на: www.muzeiko.bg.
 4. Първата част от талона следва да бъде запазена от Участника, за да удостовери участието в играта и своята самоличност. Втората част от талона се пуска в специално обозначени от Агенцията кутии, поставени на видимо място в Детски научен център Музейко.
 5. Участници не могат да бъдат служителите на Организатора или Агенцията или на негови/техни свързани лица (клонове, дъщерни дружества, дружества, които пряко или косвено притежават дялове в неговия/техния капитал или упражняват контрол върху дейността му/им], нито членове на техните семейства (деца и съпрузи).
 6. Участието в играта не е обвързано с покупка.

V. ОПИСАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в томболата са 10 раници с марка „National Geographic“ и 20 USB-та с марка „National Geographic“ и са осигурени и предоставени от Организатора.
 2. След приключване на периода на играта, талоните за участие ще бъдат събрани в офиса на Детски научен център Музейко
 3. В разпределянето на наградите участват всички Участници, които отговарят на Условията и са отговорили правилно на въпросите, посочени в талона за участие.
 4. Един Участник може да спечели само една награда.
 5. Тегленето на имената на печелившите участници ще се извърши в присъствието на нотариус на 25 април 2018 г. от 12:30 ч. на територията на Детски научен център Музейко, като преди всяко теглене ще се обявява за коя от наградите се отнася;
 6. За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, в който ще бъдат посочени имената на изтеглените печеливши участници за всяка една от наградите, имената на резервните печеливши за всяка една от наградите.
 7. Организаторът си запазва правото да избере нов печеливш, в случай, че съответният печеливш участник не отговаря на или е нарушил някое от изискванията, посочени в Условията.

VI. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Спечелилите участници ще бъдат уведомени за наградата чрез изпращане на e-mail или чрез телефонно обаждане на посочените от Участника e-mail адрес и телефон за връзка в талона за регистрация. Уведомяването ще се извърши в 15-дневен срок от тегленето на имената на печелившите участници – до 10 май 2018 г. Имената на всички печеливши участници ще бъдат обявявани на 27 април 2018 г. на FB страницата на Музейко www.facebook.com/muzeikobulgaria.
 2. Организаторът си запазва правото в случай на невъзможност да предостави спечелената награда, да предостави нейната парична равностойност.

VII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВаТА, свързани с наградите

 1. Участник, спечелил награда, може да я получи на територията на Музейко в срок до 10 юни 2018 г. след представяне на документ за самоличност. Родител или попечител на Участник може да получи наградата след предоставяне на документ за самоличност и акт за раждане на Участника.
 2. Спечелилите участници, или техни родители или попечители, които до 10 юни 2018 г. са се явили в офиса на Детски научен център Музейко и са се легитимирали съгласно посочените по-горе правила ще получат наградите си.
 3. В случай че до 10 юни 2018 г. спечелил участник не се е явил или не се е свързал обратно по телефон или по друг начин с Организатора или Агенцията, губи правата върху наградата. В този случай, съответната награда се получава от изтегления първи по ред резервен участник. Уведомяването на резервния участник ще се извърши в 7-дневен срок от крайния срок за явяване за получаване на наградата от печелившия участник, т.е. до 17 юни 2018 г. В уведомлението ще бъде указан срок за явяване или свързване с Организатора или Агенцията за получаване на наградата.
 4. В случай, че не може да се осъществи връзка с първия по ред резервен участник, или този резервен участник не се е явил или не се е свързал обратно по телефон или по друг начин с Организатора или Агенцията в указания му в уведомлението срок, наградата се предоставя на втория изтеглен резервен участник. Уведомяването на втория резервен участник ще се извърши в 7-дневен срок от крайния срок за явяване за получаване на наградата от първия резервен участник. В уведомлението ще бъде указан срок за явяване или свързване с Организатора или Агенцията за получаване на наградата.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска замяната на спечелените награди срещу стойността им в пари, освен в случаите по раздел VI, т. 2, както и други замени, касаещи съдържанието на наградата.

IX. Прекратяване на ИГРАта

Организаторът може да прекрати Играта по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства, при нарушаване на настоящите Условия или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение.

X. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на Участниците в Играта вреди във връзка с участието им в Играта, освен ако тези вреди са причинени от Организатора умишлено или при проявена груба небрежност.
 2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Организатора причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата.
 3. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след раздаване на наградите.
 4. Организаторът не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Играта или за получаването или използването на наградата.
 5. Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С приемането на настоящите Условия, Участниците гарантират за верността на предоставените от тях в талона за участие съгласно чл. IV, ал. 3 от Условията лични данни. Не се допуска Участник да предоставя данни, отнасящи се до трето лице/лица, освен в случаите изрично предвидени в тези Условия. В тези случаи Участникът декларира, че предоставяните лични данни са верни, че има предварителното съгласие на съотвеното/ите лице/а за разкриването им и носи пълната отговорност за разкриването и предоставянето на тези данни.
 2. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено с цел и по повод провеждане на Играта.
 3. С приемането на настоящите Условия Участникът дава своето изрично съгласие, името и образът на Участника, включително неговият профил във FB да бъдат публично оповестени на FB страницата на Музейко www.facebook.com/muzeikobulgaria във връзка с проведената Игра, като нито Организаторът, нито Агенцията не дължат заплащане на възнаграждение за това.
 4. Във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до Участниците, последните имат всички права съгласно приложимото законодателство, в това число:

  - право на достъп до личните им данни, обработвани от Организатора;
  - право да изискат от Организатора корекция, заличаване или блокиране на личните им данни, както и да  изискват от Организатора да уведоми третите лица, на които са разкрили личните им данни, за всяко такова коригиране, заличаване или блокиране на личните им данни, освен ако това е невъзможно или изисква прекомерни усилия;
  - право да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване; и
  - право по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.
 5. Организаторът може да обработва личните данни на Участниците и за целите на изпълнение на законовите му задължения, както и за целите на защита на законните му права и интереси или тези на свързани с него лица или на други Участници.

XII. Други УСЛОВИЯ

 1. С регистрацията си за участие в Играта Участникът се задължава да спазва настоящите Условия.
 2. Освен ако не е предвидено друго в Условията, Участниците поемат всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта, включително, но не само разходи за евентуална доставка на наградата, възможни разходи за Интернет свързаност.
 3. Условията ще бъдат достъпни за целия период на Играта на следния интернет адрес: www.muzeiko.bg и в близост до кутиите, предназначени за Играта, а извлечение от тях се отпечатва на талона за участие – в частта, която остава у участника.
 4. Всички материали, включително съдържания, уеб дизайн, търговски марки, лога, снимки, изображения, текст, графики и други материали, които представляват част от Играта, са предмет на права на интелектуална собственост, които принадлежат на Организатора или на съответно указаното лице, което е предоставило право на използване на Организатора или на Агенцията и същите не могат да бъдат използвани в нарушение на приложимия закон. Използването на тези материали от трети лица е позволено само в съответствие със законодателството на Република България и с предварителното съгласие на Организатора или на Агенцията.
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Условия при спазване на приложимото право, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното уведомяване на Участника по законоустановения ред.
 6. В случаите неуредени в настоящите Условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящите Условия влизат в сила на 10.03.2018 г.